Kutsu Linkker Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Linkker Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 29.11.2019 kello 13.00 alkaen Linkker Oy:n Lahden konttorissa, Koritie 2, 15540 VILLÄHDE. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan kello 12.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaaminen

2. Kokouksen järjestäytyminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4. Kokouksen laillisuuden toteaminen

5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6. Vuoden 2018 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

Toimitusjohtajan katsaus.

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen

8. Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen ja osingonmaksusta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto kirjataan taseessa voitto-/tappio -tilille ja että osinkoa ei jaeta.               

9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle                                                   

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen


11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen


12. Hallituksen jäsenten valitseminen
              


13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan.                                                                   

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan PricewaterhouseCoopers Oy toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii Pekka Hiltunen, KHT

15. Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön Yhtiöjärjestyksen 4 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

4 § Yhtiötä edustavat hallituksen lisäksi hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin. Lisäksi hallitus voi antaa nimetylle henkilölle prokuran tai oikeuden yhtiön edustamiseen.

16. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset sekä Linkker Oy:n tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus sekä tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2018 ovat saatavilla Linkker Oy:n toimistossa, Koritie 2, 15540 VILLÄHDE. Päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 19.11.2019 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään Linkker Oy:n osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään maanantaina 25. marraskuuta 2019 kello 15.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) sähköpostilla: tom.granvik@linkkerbus.com                                                            
b) puhelimitse numeroon: Tom Granvik 040 511 6260, arkisin kello 9.00 – 15.00; tai
c) kirjeitse osoitteeseen Linkker Oy, Yhtiökokous, Koritie 2, 15540 VILLÄHDE.

Ilmoittautumisen yhteydessä pyydetään ilmoittamaan osakkeenomistajan nimi, syntymäaika/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi. Osakkeenomistajien Linkker Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon täsmäytyspäivänä 19.11.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään tiistaina 26.11.2019 klo 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä. 

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla (esim. ajantasainen kaupparekisteriote) osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ennen edellä mainitun ilmoittautumisajan päättymistä alkuperäisinä osoitteeseen Linkker Oy, Yhtiökokous, Koritie 2, 15540 VILLÄHDE.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 

Nastolassa, 12. päivänä marraskuuta 2019

Linkker Oy

Hallitus